علامت برگشت تورم اولیه مسکن

به گزارش بیست آمار، سرمایه گذاران ساختمانی، بهبود نسبی در فرایند قیمت تمام شده ساخت مسکن را تایید کردند. نتایج نظرسنجی دوره ای شامخ از سازنده ها در ابتدای آبان نشان می دهد نماگر مربوط به رشد قیمت مصالح ساختمانی و همچنین رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن در پایین ترین سطح طی ماه های گذشته از سال 1400 قرار گرفته است.

علامت برگشت تورم اولیه مسکن

بیشتر شاخص های مربوط به فعالیت ساختمانی نیز نسبت به ماه قبل، بهتر شده است؛ هرچند غالب این شاخص ها تا رسیدن به سطح منعکس کننده رونق ساخت، فاصله زیادی دارد. شاخص انتظارات سازنده ها نسبت به بازار ملک، اما پایین تر از مرز اطمینان به آینده است.

با رسیدن شرایط نماگر قیمت تمام شده ساخت مسکن به پایین ترین سطح خود در سال جاری، علامت برگشت به عقب تورم اولیه مسکن رصد شد.

تازه ترین گزارش منتشرشده از سوی اتاق تعاون ایران که هر ماه با عنوان طرح شاخص مدیران خرید ساختمان موسوم به شامخ اقدام به نظرسنجی و انتشار دیدگاه سازنده ها درباره تحولات یک ماه گذشته و انتظارات آن ها برای یک ماه بعد بازار مسکن و ساخت وساز می کند، نشان می دهد بعد از اینکه مرکز آمار ایران دو روز پیش از کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر داد، سازنده ها نیز معتقدند در مهرماه اوضاع کلی بازار ساخت وساز کمی بهتر از شهریور شد.

عدد مربوط به شاخص قیمت تمام شده مسکن در گزارش شامخ در مهر 1400 پایین ترین سطح از ابتدای سال جاری را نشان می دهد. به این معنا که تورم تولید مسکن در مهرماه، نسبت به تورم های بالای نیمه اول سال کمتر شده است.

ازآنجاکه قیمت تمام شده ساخت مسکن بر قیمت فروش واحد ها در بازار معاملات املاک اثرگذار است، تحت تاثیر فرایندی که از سوی سازنده ها درخصوص اوضاع بازار در مهرماه گزارش شد، علائم بازگشت به عقب تورم اولیه مسکن (تورم هزینه ساخت) مشاهده می گردد.

بررسی های با استناد به داده های منتشرشده در گزارش شامخ، نشان می دهد عمده مولفه هایی که شرایط بازار ساخت و ساز از نگاه سازنده ها با توجه به آن ها سنجش شده، در مهرماه در شرایط بهتری نسبت به ماه قبل قرار گرفته است.

عدد شامخ کل در این ماه به 92/ 56 رسید که این مقدار در مقایسه با ماه قبل که عدد شامخ برابر با 73/ 47 بود، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

هرچند عدد فعلی شامخ که ترسیم کننده فضای کلی بازار ساخت وساز از دیدگاه سازنده هاست همچنان فاصله زیادی از مرز بدبینی و خوش بینی سازنده ها نسبت به شرایط کاری خود ندارد، اما از دیدگاه سازنده ها در این ماه شرایط نسبت به شرایط بحرانی شهریور ماه بهتر شده است.

داده های شامخ به صورت ماهانه منتشر می گردد. در این طرح از سازنده ها به عنوان پاسخ دهندگان نظرسنجی خواسته می گردد تا به 12 پرسش مطرح شده درخصوص شرایط بازار ساخت وساز پاسخ دهند.

درنهایت در صورتی که عدد شامخ در هر کدام از پارامتر ها معادل 50 باشد، نشان دهنده عدم تغییر شرایط نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشان دهنده بهبود شرایط و زیر 50 به معنای بدتر شدن شرایط نسبت به ماه قبل است.

بررسی این گزارش که روز گذشته منتشر شد نشان می دهد، شرایط کلی فضای بازار ساخت وساز از دیدگاه سازنده ها در مهرماه نسبت به ماه قبل از حالت بدبینی خارج شده است. هرچند در کل نمی توان فضای ترسیم شده از سوی سازنده ها را به عنوان شرایط مطلوب توصیف کرد.

در این میان، اطلاعات اعلام شده حاکی است از دیدگاه سازنده ها، شرایط قیمت تمام شده ساخت مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور ماه بهتر شده است.

از سوی دیگر شرایط قیمتی مصالح و نهاده های ساختمانی نیز در این ماه بهتر از شرایط شهریور ماه است. این دو مولفه نشان می دهد تورم اولیه مسکن یعنی تورم هزینه ساخت در این ماه نسبت به ماه قبل به عقب بازگشته است که خود می تواند نشانه ای امیدوارکننده برای بازگشت گروهی از سازنده ها به بازار و همچنین فراهم شدن مقدمات ثبات و کاهش قیمت مسکن در ماه های بعد به شرط استمرار فرایند بهبود شرایط در بازار ساخت وساز باشد.

پیش از این مرکز آمار ایران نیز به تازگی در گزارشی گفت: سرعت رشد قیمت مصالح ونهاده های ساختمان های مسکونی در شهر تهران در تابستان سال جاری در مقایسه با سرعت رشد قیمت مصالح در بهار، کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصالح ساختمانی که در فصل بهار از نقطه جوش 100 درصدی عبور کرده بود، در تابستان به عقب برگشت و بیش از 35 واحد درصد کم شد. در این فصل تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصالح ونهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران معادل 65 درصد گزارش شد.

حال و بعد از گذشت دو روز از اعلام مرکز آمار در این زمینه، نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی نیز نشان می دهد از دیدگاه آن ها شرایط تورم مصالح ساختمانی و همچنین قیمت تمام شده مسکن در مهرماه بهتر از شهریورماه بوده است.

هرچند هنوز هم سازنده ها با شرایط تورمی دشواری برای انجام فعالیت های خود روبروند، اما همین موضوع یعنی کاهش سرعت رشد قیمت مصالح می تواند گروهی از آن ها را برای ادامه فعالیت های خود در بازار امیدوار کند و گروهی دیگر را که از بازار خارج شده اند به عرصه ساخت وساز بازگرداند.

عدد شاخص مربوط به قیمت تمام شده ساخت مسکن در مهرماه در گزارش شامخ درحالی به 15/ 61 رسیده است که این مقدار در شهریور ماه معادل عدد 64 گزارش شده بود.

هرچند هنوز هم عدد شاخص نشان دهنده وجود تورم در بازارمسکن به لحاظ قیمت تمام شده است؛ اما به لحاظ این پارامتر، سازنده ها در مهرماه با شرایط بهتری نسبت به شهریور روبرو بوده اند.

شاخص مربوط به قیمت خرید مصالح ساختمانی نیز در این ماه شرایط بهتری را در مقایسه با ماه قبل از آن نشان می دهد. درحالی که عدد این شاخص در مهرماه برابر با حدود 73 درصد شده است این مقدار در شهریور ماه بیش از 74 درصد بوده است.

مجموعه این دو عامل نشان می دهد دو نماگر قیمت تمام شده ساخت و هزینه تامین مصالح ساختمانی در شامخ در حالی به پایین ترین سطح در 1400 رسیده است که این موضوع منعکس کننده علامتی مبنی بر برگشت تورم اولیه مسکن است.

عدد شاخص مربوط به قیمت مصالح ساختمانی در فروردین ماه، 88، در اردیبهشت، 81، در خرداد، 79، در تیر، 89، در مرداد، 84، در شهریور 74 ودر مهرماه 73 بوده است.

همچنین عدد شاخص مربوط به قیمت تمام شده ساخت مسکن در فروردین ماه 5/ 63، در اردیبهشت 65، در خرداد 67، در تیر 67، در مرداد 69 و در شهریور 64 بود که در مهرماه به 61 رسید.

انعکاس دومین پالس مثبت از بازار بالادست مسکن-بازار ساخت وساز- بعد از گزارش مرکز آمار مبنی بر کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی نشان می دهد این رویداد در صورت استمرار می تواند منجر به فراهم شدن جهت کاهش قیمت مسکن در آینده گردد.

بررسی گزارش شامخ همچنین نشان می دهد مهرماه دومین ماه در سال جاری است که شرایط بیشتر نماگر های ساختمانی نسبت به ماه های قبل و به ویژه شهریور ماه در آن بهتر شده است.

در این میان اما، شاخص مربوط به انتظارات سازنده ها از آینده کوتاه مدت کسب و کارشان-یک ماه پیش رو- شرایط بدتری را نسبت به ماه قبل پیش بینی می کند.

سقوط عدد شاخص مربوط به انتظارات سازنده ها از شرایط کسب وکار آن ها در آبان ماه از انتظارات لرزان سرمایه گذاران ساختمانی نسبت به آینده خبر می دهد.

عدد شاخص مربوط به انتظار سازنده ها در ارتباط با فعالیت های ساختمانی در ماه آینده که در شهریور ماه 50 و در مرز بینابینی خوش بینی و بدبینی قرار داشت در مهرماه به عدد 38/ 45 سقوط کرد.

علت این موضوع به بیم وامید سازنده ها از آینده فعالیت های خود تحت تاثیر انتظارات تورمی و ریسک های غیراقتصادی برمی گردد. این موضوع نشان می دهد حسی که سازنده ها نسبت به آینده فعالیت های خود دارند حسی شکننده است که با کوچک ترین عامل، به ان واکنش نشان می دهند.

منبع: فرارو
انتشار: 11 آذر 1400 بروزرسانی: 11 آذر 1400 گردآورنده: 20amar.ir شناسه مطلب: 1294

به "علامت برگشت تورم اولیه مسکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "علامت برگشت تورم اولیه مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید