درباره بیست آمار

با مجله بیست آمار همراه باشید، جهت آشنایی با علم آمار و ریاضیات، تعریف علم آمار در ریاضی، علم آمار در جدول و پاسخ به سوال کاربرد علم آمار در روانشناسی، آمار و احتمال چیست؟ و موضوعاتی کاربرد آمار در علوم مختلف، تعریف علم آمار چیست، تاریخچه آمار و رشته آمار در خمت شما هستیم.